تدریس کتاب طب الرسول المصطفی (ص)
تدریس کتاب طب الرسول المصطفی (ص) - جلد یک
تدریس جلد یک کتاب طب الرسول المصطفی (ص) توسط آیت الله تبریزیان
تدریس کتاب طب الرسول المصطفی (ص) – جلد دو
تدریس جلد دو کتاب طب الرسول المصطفی (ص) توسط آیت الله تبریزیان
تدریس کتاب طب الرسول المصطفی (ص) – جلد سوم
تدریس جلد سوم کتاب طب الرسول المصطفی (ص) توسط آیت الله تبریزیان
تدریس کتاب طب الرسول المصطفی (ص) – جلد چهارم
تدریس جلد چهارم کتاب طب الرسول المصطفی (ص) توسط آیت الله تبریزیان